Ansvarsfulla investerare

Segulah har anslutit sig till FN:s principer för ansvarsfulla investerare.

Vår uppgift som fondförvaltare är att ge våra investerare en så god långsiktig avkastning som möjligt. Utöver de ekonomiska och finansiella aspekter som är viktiga vid företagsanalys ingår även miljö-, sociala- och ägarstyrningsfrågor.

Segulah har en policy där vi ställer oss bakom FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Som en del av dessa ska vi:

  • beakta miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra investeringsanalyser och placeringsbeslut
  • vara aktiva ägare och införliva miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra riktlinjer och rutiner
  • verka för en större öppenhet kring miljö- och samhällsfrågor samt ägarstyrning hos de företag som vi förvärvar
  • aktivt verka för att dessa principer följs i finansbranschen
  • samarbeta för att följa principerna så effektivt som möjligt
  • redovisa vad vi gör och hur långt vi har nått i vårt arbete med att följa principerna